Biyogaz

Kategori:

BİYOGAZ VE GAZLAŞTIRMA NEDİR

Biyogaz, biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı diğer gazlardan (örneğin doğalgaz) farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel, yani organik hammaddelerden elde edilmektedir: Biyolojik atıklar, gıda sanayii kaynaklı organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar biyogaz tesislerinde substrat olarak kullanılabilir. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi başka yenilenebilir enerji sistemlerine kıyasla biyogazın sahip olduğu bir başka avantaj ise, üretimin büyük ölçüde hava ve iklim şartlarından ve mevsimlerden bağımsız olmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyogaz özellikle son on yılda birçok ülkede ciddi derecede önem kazanmıştır. Türkiye’de de biyogaz üretimine dönük büyük ve şimdilik geniş ölçüde kullanılmayan bir potansiyel bulunmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kanunu‘nda değişikliğe gidilmesiyle birlikte 2011 yılında Türk biyogaz sektörünün gelişimine yönelik siyasi çerçeve koşullarının oluşturulmasına başlanmıştır.

gazlaştırma

‘Gazlaştırma’ terimi, Entegre Kombine Döngü Gazlaştırma işlemini ifade etmektedir. Bu işlem Karbon Yakalama ve Depolama ile birlikte sera gazları emisyonunu azaltarak yüksek verimlilikte güç elde etmeyi anlatır. Gazlaştırma sistemleri, ‘kombine döngü’ olarak bilinen buhar türbini ve yanmanın ikisini birden kullandığı için yüksek güç verimliliği elde eder. Yükse güç verimliliği, nominal gücü elde etmek için daha az fuel kullanımı gerektiğini ifade etmektedir ve dolayısıyla ekonomik olarak da verimlidir ve sera gazları üretimi de daha azdır. (%60 verimlilikle çalışan gazlaştırma işletmesi, kömür yakan bir işletmeye göre %40 daha az karbondioksit üretmektedir.)(U.S Enerji Departmanı,2008)

SİSTEMİN ARKASINDAKİ TEKNOLOJİ

IGCC sistemi, karbon içeren hammaddeyi (fuel) kısmen oksitlemek için bir gazlaştırıcının ısı ve basıncını kullanır (U.S. Enerji Departmanı, 2008). Bu proses konsantre bir karbondioksit akımını üretir ( bu üretilen karbondioksit çevreye yayılmasını ve kaçmasını engellemek için yakalanır ve ayrılır) ve sentezlenir, öncelikli olarak hidrojen ve karbonmonoksitle. Sentez gaz, hidrojen sülfit, amonyum ve partiküllerden arındırıldıktan sonra, yakma türbininde fuel olarak yakılır. En iyi teknoloji %98, %90 ve %99 oranlarında sülfür dioksit ve nitrojen oksitlerin uzaklaştırılmasını sağlar (Begerson & Lave, 2007). Yakma türbininden çıkan ısı buhar türbin-üreticisi için buhar oluşturmak amacıyla su kaynatmak için kullanılır.

kati_atik_yonetimi_1

TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ

Temiz kömür teknolojileri, kömür tabanlı ürünleri daha verimli ve çevreyle uyumlu hale çeviren, piyasaya dönebilen bir programdır.Kömür Dünya’nın en bol, en sağlam ve en güvelilir fosil yakıtıdır. Aynı zamanda rekabet edebilir bir maliyete sahiptir. Kömür gün geçtikce daha temiz bir yakıt olmaktadır. Temiz kömür teknolojileri; enerji verimliliğini artırmakta ve kömürün neden olduğu çevre gaz emisyonlarını azaltmaktadır.

Madencilik sırasında, enerji verimliliği, kaçak emisyonlardan kaçınma/azaltma ve kömür yatağındaki metanın kullanımı ve iyileştirilmesi vasıtasıyla madenciliğe ilişkin gelişmeler başarılı olabilmektedir. Kömürün hazırlanması/yararlı hale getirilmesi(zenginleştirilmesi) yoluyla mineral miktarı, nem, kükürt ve kül miktarının azaltılması termal tüketim verimliliğini artırmaktadır. Yeni ve ikame edilen tüketim kolaylıklarıyla daha yüksek verimlilik teknolojisinin yaygınlaşması ve verimli yönetim programlarının tanıtımı kömürün performansını artırmaktadır. Aynı zamanda kömürün, (biolojik kütle) , (şeker kamışı) ve atık maddeler gibi yenilenebilir, yanabilen bitkiler için “ortak yakıt” olarak anahtar bir rol oynadığı unutulmamalıdır. Karbondioksitin tutulması, kullanımı ve depolanmasıyla yanma sonrası ortaya çıkan olanaklar endüstri çözümleri olarak ortaya çıkmaktadır. Çelik üretimi sırasında ortaya çıkan ısı/enerji kullanımını maksimize etmek ve kok yapımı esnasında üretilen gazların kullanımı ve iyileştirilmesi yoluyla çelik yapmada kullanılan kömürden çıkan emisyonların azaltılması ve enerji verimliliği için olanaklar mevcuttur.

Kömür yanma ürünleri her ne kadar atık olarak değerlendirilse de bu yanma ürünlerinin çelik üretimine uygulanmasıyla önemli enerji ve emisyon avantajları sağlanabilmektedir. Temiz Kömür Teknolojileri; kömürün üretimi, zenginleştirilmesi ve kullanımında verimliği artırarak kömür kullanımının çevresel etkilerini azaltmaya yönelik teknolojiler olarak tanımlanır. Temiz Kömür Teknolojilerinin uygulanması ile kömürün yanması sonucu ortaya çıkan emisyon azaldığı gibi, tüketilen her ton kömürden elde edilen faydalı enerji artırılmış olur. Temiz kömür teknolojileri çoğunlukla kömürün en fazla tüketildiği alan olan elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Kömürün içeriğinde bulunabilen kükürt elementi ve/veya minerali kömürün yanması sonucu kükürt dioksit (SO2) gazına dönüşür. Atmosfere salınan bu gazın çevreye olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla “Baca Gazı Arıtma” tesisleri kurulur. Baca gazları ile atmosfere salınmadan önce SO2 gazı ve CaCO3 eriyiğinden geçirildiğinde kalsiyum sulfat (CaSO3) bileşiğine dönüşerek katı halde jips elde edilir. Elde edilen jips inşaat sanayiinde faydalı bir yapı malzemesi olarak kullanılır.